Hauskvartalet, Oslo 

Hauskvartalet.jpg

Sommeren 2016 kjøpte Urbanium AS flere eiendommer i Hauskvartalet av tidligere eier Oslo kommune (EBY). Eiendommene er regulert til boliger og kulturhus, og utbyggingen er forutsatt å skulle realisere et ’byøkologisk kulturkvartal’ midt i Oslo. Et sterkt kulturmiljø er allerede etablert i kvartalet i form av kulturhuset Hausmania og boligokkupasjonen i Hausmannsgate 40 (H40), og Urbanium fører nå opp et nytt kulturhus for Vega Scene på naboeiendommen.

Våren 2016 ble Context AS v/ partner Katie Hagen engasjert av Urbanium for å lede en medvirkningsprosessen på Hauskvartalet for å etablere utkast til miljøprogram for utbyggingen, og partene innledet samtidig et samarbeid for å utrede delte boløsninger i kvartalet gjennom Shared Living prosjektet. Brenneriveien 1, en av Urbanium sine eiendommer i kvartalet, er benyttet som case for prosjektet.

Client: Urbanium AS

Responsible Partner: Katie Hagen

 

 

Medvirkningsprosessen

Medvirkningsprosessenmåtte ta utgangspunkt i en situasjon med skuffelse og manglende tillitt og komplekse bildet av aktører og enkeltpersoner innenfor området. 

Medvirkningsprosessen med Hauskvartalet begynte etter et informasjonsmøte 18. august 2016 og løp frem til midten av november. Fokuset i innledende fase var kontaktbygging og tidlig dialog mellom partene. Et åpent møte med tema ”kultur” ble arrangert 12. oktober der konkrete løsninger for byøkologi og boliger også ble drøftet, og arbeidet fortsatte mot etablering av utkast til miljøprogram i dialog med eierne og driverne – Urbanium, EBY, Hausmania og Vega Scene – gjennom arbeidsmøter og åpen dialog.

Medvirkningsprosessen fokuserte i utgangspunktet på å etablere et samarbeid med lokale interessenter om utviklingen som skal skje på Hauskvartalet. Reguleringsplanen for Hauskvartalet fra 2008 beskriver området som et byøkologisk kulturkvartal. I reguleringsdokumentet kreves det at utviklingen skjer i henhold til Lokal Agenda 21 (LA21) prinsipper, det vil si en sterk ”bottom up” prosess med lokal involvering.

Utkast til miljøprogram ble distribuert til partene 18. november 2016, og Context avsluttet sin del av medvirkningsprosessen.

 

Case Study, Brenneriveien 1

Context og Urbanium innledet en studie av delte boformer og selvbyggerprinsipper, med utgangspunkt i et nybygg i Brenneriveien 1.

Studien fokuserte på følgende forhold: Kostnadseffektiv bygging, løsninger for selvbygging, effektivisering av teknisk infrastruktur (elektro og VVS), og Alternativ organisering av bofelleskap

Parallelt med case studien igangsatt Urbanium et parallelloppdrag for de nye boligene i kvartalet med tre arkitekter. Kunnskapen som ble bygget opp gjennom case studien ble overført til parallelloppdraget. Prosjektet som er valgt til videreføring inneholder et betydelig omfang av delte boløsninger og har ambisjon om delvis selvbygging.

 
Timeline -  process

Timeline -  process